Summary of the findings, Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety – Bosnia and Herzegovina 2018


Raporti i plotë, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve, 2018

Raporti i plotë “Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve” e kryer nga Petrit Çollaku. Qëllimi kryesor i raportit të tretë ka qenë që të identifikojë zhvillimet e reja dhe të bëjë krahasimin e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve.


Përmbledhja e të gjeturave

Permbledhja e te gjeturave nga raporti i trete e kryer ne kuader tw projektit “Platforma rajonale per promovimin e lirise se mediave dhe sigurise se gazetareve”.


Tabela krahasuese për komunat

Shpenzimet të cilat i ka bërë secila komunë për informim publik janë paraqitur në këtë grafikë të veçantë. Për më tepër, grafikët paraqesin dhe kategoritë se për çfarë janë shpenzuar mjetet financiare. Kategoritë kryesore të shpenzimeve për secilën komunë janë ndarë si në vijim: Shpallje, njoftime, publikime, Reklama, transmetim i seancave të Kuvendit Komunal.


Paraja publike e shpenzuar në media (2016)

Qëllimi kryesorë i këtij hulumtimi është të nxjerrë në pah mënyrën e shpenzimit të parasë publike nga institucionet e vendit gjatë vitit 2016 për informim publik, si dhe të hedhë dritë mbi arsyet se për çfarë janë shpenzuar këto mjete.