capture-of-comprehens-municipalities

Tabela krahasuese për komunat

Shpenzimet të cilat i ka bërë secila komunë për informim publik janë paraqitur në këtë grafikë të veçantë. Për më tepër, grafikët paraqesin dhe kategoritë se për çfarë janë shpenzuar mjetet financiare. Kategoritë kryesore të shpenzimeve për secilën komunë janë ndarë si në vijim: Shpallje, njoftime, publikime, Reklama, transmetim i seancave të Kuvendit Komunal.


capture-of-report

Paraja publike e shpenzuar në media (2016)

Qëllimi kryesorë i këtij hulumtimi është të nxjerrë në pah mënyrën e shpenzimit të parasë publike nga institucionet e vendit gjatë vitit 2016 për informim publik, si dhe të hedhë dritë mbi arsyet se për çfarë janë shpenzuar këto mjete.


guidleine-cover

Udhëzues për mbrojtjen e fëmijëve në media

Zyrja e UNICEF-it në Kosovë dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kanë hartuar parime për të ndihmuar gazetarët përderisa raportojnë mbi çështjet që prekin fëmijët. Udhëzuesi ka për qëllim të ofrojë sqarime më të detajuara për zbatimin e kapitullit të gjashtë të Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës.


treguesit-per-nivelin-e-lirise-2017

Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve [Kosova 2017]

Ky raport është vijueshmëri e studimit bazë, i cili ka paraqitur në mënyrë më të gjerë situatën e
legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike dhe politike në lidhje me lirinë e mediave dhe sigurinë
e gazetarëve dhe ka identifikuar sfidat kryesore dhe rekomandimet për asociacionet e gazetarëve
dhe hisedarë të tjerë.


comparing-models-and-demanding-reforms-of-public-service-media

Media observatory: Modelet krahasuese dhe reformat e kërkuara të mediave të shërbimit publik

Në këtë vështrim krahasues rajonal të modeleve qeverisëse dhe financimit të mediave të shërbimit publik në vendet e Evropës Juglindore, ne shohim një shumëllojshmëri të zgjidhjeve. Informacioni që kemi mbledhur dhe paraqitur këtu tregon edhe një herë që këto organizata të mediave përdorin sasi të mëdha të parasë publike – qoftë përmes parapagimit të mbledhura nga amvisëritë, ose nëpërmjet buxhetit të shtetit, por mekanizmat e mbikëqyrjes për programimin dhe financat e tyre janë kryesisht politikisht të shtyra.
front-page-of-report

Treguesit për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve

Ky raport paraqet rezultatet e hulumtimit të kryer në kuadër të projektit rajonal Platforma Rajonale e Ballkanit Perëndimor për avokim për lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve, i cili është kryer nga asociacionet kombëtare të gazetarëve në Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.


logo-index

Indicators for the Level of Media and Journalist’s Safety

This report presents the findings of the research conducted within the regional project Western Balkan’s Regional Platform for advocating media freedom and journalists’ safety1 , which is implemented by national journalists’ associations in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia.


cover-page_kosovo-media-sustainability-index

Indeksi i qëndrueshmërisë së medieve

Raporti analizon situatën e indeksit të qëndrueshmërisë së mediave në Kosovë, përmes 5 objektivave: 1) LIRIA E FJALËS; 2) GAZETARIA PROFESIONALE; 3) SHUMËLLOJSHMËRIA E LAJMEVE; 4) MENAXHIMI I BIZNESIT; 5) INSTITUCIONET PËRKRAHËSE.

Ofron shembuj statistika lehtë të kuptueshme dhe ilustrime, si dhe informata të përgjithshme të strukturuara mirë lidhur me situatën e përgjithshme që ndikon në media.


cover-page_freedom-of-media-and-safety-of-journalists-in-kosovo-osce

Liri e Mediave dhe Siguria e Gazetarëve në Kosovë – Misioni i OSBE-së në Kosovë

Raporti vlerëson liritë e medieve, zbatimin e kornizave ligjore të cilat ofrojnë liri të shprehjes dhe të medieve, qasjen në informata, mbrojtjen e burimeve të gazetarëve, standard profesionale të raportimit dhe nivelin e vetë-censurimit / censurimit në media, si dhe frikësimin dhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Raporti gjithashtu vlerëson punën e institucioneve mediale në mbrojtjen e lirisë së medieve.


cover-page_freedom-of-expression-media-and-information-in-kosovo

Liria e Shprehjes, Medieve dhe Informimit në Kosovë – Vlerësim i bazuar na Indikatorët për Mediat në një Demokraci, të Këshillit të Evropës

Raporti i përdor indikatorët me qëllim për të konsideruar dhe analizuar spektrin e medieve në Kosovë. Pasi të jetë elaboruar metodologjia e hulumtimit dhe pasi të jetë shpjeguar shkurtimisht spektri i medieve në Kosovë, raporti ndahet në tri pjesë. Në pjesën e parë, i konsideron të gjithë indikatorët që në mënyrë specifike përqendrohen në lirinë e medieve dhe të informimit duke i shikuar të drejtat, kufizimet e mundshme, trajtimin e ndryshëm dhe mbulimin e këtyre aspekteve nga institucionet relevante. Në pjesën e dytë, raporti përqendrohet në kornizat legjislative dhe rregullative duke e konsideruar rregullimin e medieve dhe vetë-rregullimin, autoritetet rregullative dhe kodet etike të gazetarëve. Pjesa e trete e raportit gërmon në pavarësinë, sigurinë dhe transparencën e cila i mbulon liritë dhe mbrojtjen e gazetarëve, kushtet e punës së gazetarëve, si dhe rolin e medieve private dhe atyre shtetërore.