Povelja o radnim uslovima za novinare


%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%83

Резиме на наоди, Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите [МАКЕДОНИЈА]


img_2999

Raporti i plotë, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve, 2018

Raporti i plotë “Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve” e kryer nga Petrit Çollaku. Qëllimi kryesor i raportit të tretë ka qenë që të identifikojë zhvillimet e reja dhe të bëjë krahasimin e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve.


img_2999

Përmbledhja e të gjeturave

Permbledhja e te gjeturave nga raporti i trete e kryer ne kuader tw projektit “Platforma rajonale per promovimin e lirise se mediave dhe sigurise se gazetareve”.


capture-of-comprehens-municipalities

Tabela krahasuese për komunat

Shpenzimet të cilat i ka bërë secila komunë për informim publik janë paraqitur në këtë grafikë të veçantë. Për më tepër, grafikët paraqesin dhe kategoritë se për çfarë janë shpenzuar mjetet financiare. Kategoritë kryesore të shpenzimeve për secilën komunë janë ndarë si në vijim: Shpallje, njoftime, publikime, Reklama, transmetim i seancave të Kuvendit Komunal.