Žalba na presudu po tužbi Softića

tufik
www.slobodnaevropa.org

PODGORICA, 13.11.2017. – Advokat Dalibor Tomović tražio je da se preinači presuda podgoričkog Osnovnog suda i novinaru Tufiku Softiću dosudi 100.000 eura, zbog toga što su nadležna tužilaštva vodila nedjelotvornu i neefikasnu istragu u slučajevima napada na novinara.

Osnovni sud u Podgorici donio je krajem oktobra presudu, kojom je Softiću dosuđena odšteta od 7.000 eura koje treba da isplati država, jer ni nakon deset godina nijesu pronađeni napadači, ni nalogodavci napada na njega.

“Uvažavajući pravo na slobodnu sudijsku ocjenu u pogledu odmjeravanja visine iznosa nematerijalne štete, smatramo da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo kada je odbio dio tužbenog zahtjeva, imajući u vidu pravne standarde Evropskog suda za ljudska prava u sličnim slučajevima”, navodi se u žalbi Tomovića.

Advokat se poziva na veći broj presuda Evropskog suda, u kojima je dosuđen veći iznos novca u sličnim situacijama.

“Kako je sud u osporavanoj presudi utvrdio da je i kod tužioca došlo do povrede prava ličnosti iz čl. 2 i 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i čl. 28, st. 1, 2 i 3 Ustava Crne Gore, proizlazi da bi pravilnom primjenom materijalnog prava i prakse Evropskog suda, imajući u vidu okolnosti slučaja i činjenicu da je kršenje prava tužioca proizvelo trajne i nepopravljive posljedice, tužbeni zahtjev morao biti usvojen”, piše u žalbi.

Sud je, u pogledu prvog napada na Softića, utvrdio da se propusti u postupanju države i njenih organa ne ogledaju samo u dužini trajanja pretkrivičnog postupka i same istrage, već i u tome što je tužilaštvo saslušalo novinara tek nakon sedam godina, te da mu nije dozvolilo aktivno učešće u istrazi.

Dalje se dodaje i da je tužilaštvo takođe tek nakon sedam godina prvi put saslušalo Draška Vukovića i Dragana Labudovića, dok Nikola Božović nije nikada ni saslušan, iako ih je novinar u svojim izjavama pred Upravom policije pominjao kao osobe od kojih je dobijao prijetnje zbog novinskih članaka.


SMCG/Vijesti online, Podgorica, 13/11/2017