logo

Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите

Овој извештај ги презентира резултатите од истражувањето спроведено во рамките на регионалниот проект „Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите”1, која се спроведува од националните новинарски здруженија од Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и од Србија. Главната цел на истражувањето беше да се направи базична проценка и да се обезбедат податоци за нивото на медиумските слободи и за безбедноста на новинарите кои во иднина ќе се искористат во регионалниот механизам за мониторинг и застапување за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите на локално, национално и регионално ниво.
logo

Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите РЕЗИМЕ

Овој извештај ги презентира резултатите од истражувањето спроведено во рамките на регионалниот проект „Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите”1, која се спроведува од националните новинарски здруженија од Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и од Србија. Главната цел на истражувањето беше да се направи базична проценка и да се обезбедат податоци за нивото на медиумските слободи и за безбедноста на новинарите кои во иднина ќе се искористат во регионалниот механизам за мониторинг и застапување за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите на локално, национално и регионално ниво.


capture6

Упатство за безбедно фото репортерство и етика

Целта на овој документ е да даде идеи и насоки како националните медиуми може да се организираат и да се регулираат со цел да се обезбеди најголема безбедност за новинарите и најдобро известување за нивните клиенти. Безбедноста и интегритетот на известување се од клучно значење за слободата на печатот, кој е еден од основните принципи на демократската држава. Овие упатства се препораки за редакциите кои ги покриваат домашните ситуации кои се развиваат брзо и сите видови на локално известување, од планираните достапни информации до важните вести.


capture5

Новинарски прирачник за следење избори

Функцијата на медиумите е да биде «куче чувар» во име на јавноста. Медиумите имаат задача да известуваат за какво било прекршување на правата на кандидатите или избирачите (вклучително и на правото за слобода на говор), корупцијата во изборниот процес и во процесот на гласање, прекршоци направени од страна на политичките партии, и пропустите на изборните органи. Овој прирачник се стреми да ги појасни правните и етичките аспекти како професионално да се известува за избори.


capture

Јавни пари во медиумскиот простор

Состојбата во медиумскиот простор во Република Македонија е на прилично незавидно ниво во последниве неколку години. Ова го констатираат меѓународни и домашни институции кои ја следат состојбата на демократските и медиумските слободи во Македонија. Опаѓањето на слободата во медиумите, меѓу другото, се поврзува и со големиот удел на Владата во рекламирањето во медиумите, а тоа како проблем го посочуваат Европската унија, американскиот Стејт департман, како и познатите невладини  организации Фридом Хаус и Репортери без граници.


capture1

Проценка на медиумскиот систем во Македонија

Целта на студијата е да се претстави медиумскиот систем во Република Македонија, која е фокусирана на: (i) медиумите, јавни пари и рекламирањето, како и потребата за редефинирање на овој пристап, (ii) упатства за измени и дополнувања на законот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, позиционирање на регулаторното тело и потребата од неговата независност, како и (iii)  реформите во македонската радио телевизија.


capture4

Анализа на случаи на клевета и навреда

Во периодот од октомври 2014 година заклучно со јуни 2015 година Здружението на новинарите на Македонија следеше 39 предмети (вкупно 106 рочишта). Целта на мониторингот беше да се анализира примената на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета и Законот за парнична постапка од страна на Основниот суд 2 во Скопје, како и носење заклучоци за степенот на сличност со практиките  на Европскиот суд за човекови права од Стразбур.


znm-logo

Преглед на состојбата со медиумите во Македонија

Во Република Македонија, слободата на изразување и медиумите се сериозно потценети. Европската Унија, Американскиот Стејт департмент, специјалниот известувач на ОН, како и голем број невладини организации, повикуваат да се обрне внимание на влошената состојба на медиумите во државата. Најчесто истакнати предизвици се: неказнување на прекршителите на новинарски права, апсење на новинари, мешање на владата во медиумскиот пазар со помош на големи рекламни кампањи, политички и финансиски зависен медиумски регулатор и јавен сервис. Како резултат на тоа, новинарските права и слободата на медиуми се загрозени.