Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – alternativni izveštaj o realizaciji planiranih mera

Ovaj izveštaj je usmeren na pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i ljudska prava, naročito odeljak o slobodi izražavanja, dajući uvid i u alternativno gledište na napredak ostvaren u ovoj oblasti. Izveštaj posebno ističe pitanja slobode izražavanja i pluralizma medija kao preduslove za opšti demokratski dijalog u zemlji. Izostanak napretka, stalno sužavanje sloboda medija i slobode izražavanja, kao i nepostojanje društvenog, političkog i ekonomskog okruženja koje doprinosi razvoju profesionalnog i održivog medijskog sektora predstavljaju razloge za zabrinutost i utiču na opšte demokratske kapacitete zemlje.


Predlozi NUNS-a za unapređenje rada Regulatornog tela za elektronske medije

Situacija u pogledu nezavisnosti Regulatornog tela za elektronske medije je daleko od idealne. U cilju poboljšanja njegovog položaja neophodno je ustanoviti niz mehanizama, čiji bi cilj bio obezbeđivanje funkcionalne, finansijske i organizacione nezavisnosti, kao i “pravne odvojenosti” od sistema klasične (državne) uprave, uz jasno opredeljenje da ovo telo svoje zadatke mora da obavlja nepristrasno i transparentno i da ne prima nikakva uputstva u vezi sa izvršavanjem zadataka koji su im dodeljeni od bilo kog centra moći (uključujući tu i zakonodavnu i izvršnu granu vlasti), ali da to ne podrazumeva ni na koji način isključivanje njegove odgovornosti.Polazeći od problema uočenih u različitim analizama i izveštajima NUNS je izradio predloge za izmenu Zakona o elektronskim medijima kojim bi se obezbedilo da Regulatorno telo za elektronske mediji ispunjava svrhu svog postojanja.


Zaštita novinara – preporuke za unapređenje regulative

Ovaj dokument sadrţi niz preporuka za unapreĎenje pravnog okvira i praksi radi dostizanja optimalnog nivoa zaštite novinara. Cilj ovog dokumenta je da u kratkim crtama ukaţe na osnovne pojmove koji su bitni za razumevanje problematike krivično pravne i prekršajno pravne zaštite novinara i da, polazeći od preporuka Analize pruţi odgovarajuća pojašnjenja preporuka, i gde je primenjivo pruţi predloge za eventualno unapreĎenje pravnog okvira. Pored toga, ovaj dokument ima za cilj i da objasni i druge postupke koji su na raspolaganju novinarima (parnični).


Lokmed opservatorija

Istraživanje „Lokmed opservatorija“ Novosadske novinarske škole posvećeno je diverzitetu projekata finansiranih javnim sredstvima, na osnovu medijskih konkursa i pojedinačnih davanja u Novom Sadu, Subotici i Kikindi. Rezultati pokazuju da se najviše novca usmerava na one sadržaje koji sa sobom nose veliki rizik od pasivizacije medija, odnosno njihovog transformisanja u biltene aktivnosti lokalnih samouprava, a samim tim i stranaka na vlasti. Takav proces se ostvaruje kroz tri modela: finansiranjem informativnog programa, finansiranjem medija kroz pojedinačna davanja projekata koji ne pokazuju hitnost realizacije, kao i direktnim finansiranjem „praćenja rada lokalnih samouprava“, koje se suprotstavlja ne samo pravilniku o dodeli sredstava, već i osnovnim načelima javnog interesa.


Pritisci na lokalne medije u Vojvodini

U publikaciji Novosadske novinarske škole „Pritisci na lokalne medije u Vojvodini” predstavljena je analiza položaja medijskih sloboda u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu. Studenti novinarstva prikupili su svedočenja novinara o cenzuri, uvredama, pretnjama i finansijskim pritiscima, kao i podatke o pristrasnim raspodelama novca za javno informisanje. Publikacija je nastala u okviru projekta „Mission Defence”, koji finansira Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”, a koji koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara”.