Kosova e 75 në listë për lirinë e shprehjes.

Kosova është listuar e 75 në nivel botëror për lirinë e shtypit. Kjo është bërë nga organizata Reporterët Pakufi.  Në dallim me vitin 2018, Kosova ka bërë progres, e cila është ngritur për tri pozita.


Raporti “Paraja publike e shpenzuar në medie – 2018”, 14. 08. 2019 Prishtinë.

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK të mbështetur nga Balkan Monitoring Public Finances, ka publikuar raportin “Paraja publike e shpenzuar në medie – 2018.” Raporti pasqyron shumën e financave të cilat janë shpenzuar nga institucionet shtetërore të nivelit qëndror dhe lokal për informim publik. Hulumtimi është realizuar gjatë periudhës Janar – Prill 2019.


Raporti i plotë, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve, 2018

Raporti i plotë “Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve” e kryer nga Petrit Çollaku. Qëllimi kryesor i raportit të tretë ka qenë që të identifikojë zhvillimet e reja dhe të bëjë krahasimin e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve.


Përmbledhja e të gjeturave

Permbledhja e te gjeturave nga raporti i trete e kryer ne kuader tw projektit “Platforma rajonale per promovimin e lirise se mediave dhe sigurise se gazetareve”.


Tabela krahasuese për komunat

Shpenzimet të cilat i ka bërë secila komunë për informim publik janë paraqitur në këtë grafikë të veçantë. Për më tepër, grafikët paraqesin dhe kategoritë se për çfarë janë shpenzuar mjetet financiare. Kategoritë kryesore të shpenzimeve për secilën komunë janë ndarë si në vijim: Shpallje, njoftime, publikime, Reklama, transmetim i seancave të Kuvendit Komunal.