Paraja publike e shpenzuar në media (2016)

Qëllimi kryesorë i këtij hulumtimi është të nxjerrë në pah mënyrën e shpenzimit të parasë publike nga institucionet e vendit gjatë vitit 2016 për informim publik, si dhe të hedhë dritë mbi arsyet se për çfarë janë shpenzuar këto mjete.


Udhëzues për mbrojtjen e fëmijëve në media

Zyrja e UNICEF-it në Kosovë dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kanë hartuar parime për të ndihmuar gazetarët përderisa raportojnë mbi çështjet që prekin fëmijët. Udhëzuesi ka për qëllim të ofrojë sqarime më të detajuara për zbatimin e kapitullit të gjashtë të Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës.


Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve [Kosova 2017]

Ky raport është vijueshmëri e studimit bazë, i cili ka paraqitur në mënyrë më të gjerë situatën e
legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike dhe politike në lidhje me lirinë e mediave dhe sigurinë
e gazetarëve dhe ka identifikuar sfidat kryesore dhe rekomandimet për asociacionet e gazetarëve
dhe hisedarë të tjerë.


Media observatory: Modelet krahasuese dhe reformat e kërkuara të mediave të shërbimit publik

Në këtë vështrim krahasues rajonal të modeleve qeverisëse dhe financimit të mediave të shërbimit publik në vendet e Evropës Juglindore, ne shohim një shumëllojshmëri të zgjidhjeve. Informacioni që kemi mbledhur dhe paraqitur këtu tregon edhe një herë që këto organizata të mediave përdorin sasi të mëdha të parasë publike – qoftë përmes parapagimit të mbledhura nga amvisëritë, ose nëpërmjet buxhetit të shtetit, por mekanizmat e mbikëqyrjes për programimin dhe financat e tyre janë kryesisht politikisht të shtyra.