Zbog objavljivanja imena preko 250 građana tužilo državu za dva miliona eura

rtcg.me
rtcg.me

PODGORICA, 14.09.2020. – Zbog objavljivanja spiska osoba kojima je bila određena mjera samoizolacije i dijela spiska zaraženih od korona virusa, oko 250 oštećenih najavilo je tužbu protiv Vlade i države.

Prema saznanjima “Dana”, najviše tužbenih zahtjeva će biti u Podgorici, a odštetni zahtjevi kreću se od pet do deset hiljada eura.

Jedan broj oštećenih građana zastupa i advokat Dalibor Kavarić. On je kazao da je Vlada u prethodom sastavu donošenjem nezakonite odluke o objavljivanju imena i ličnih podataka lica u samoizolaciji nepotrebno prouzrokovala materijalnu štetu budžetu Crne Gore i novčanu obavezu na teret građana Crne Gore koja pripada licima koja su na taj način stigmatizovana i čija je privatnost nepotrebno i neovlašćeno izložena uvidu javnosti.

“Postupajući na ovaj način, prethodna vlada je povrijedila prevashodno načelo proporcionalnosti čija je suština da država pronađe pravičnu srazmjeru između preduzete mjere “koja je neophodna da bi se u otvorenom i demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno” i postavljenog opšteg cilja, gdje je u konkretnom slučaju na pojedinca pao i suviše velik teret u odnosu na javni cilj koji je trebalo postići”. Postupajući na opisani način, licima čiji su lični podaci objavljeni povrijeđeno je pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti čl. 40 i 43 Ustava CG i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom čl. 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, ukazao je Kavarić.

Kako je dodao, da je zaštita ličnih podataka, uključujući i medicinske podatke od krucijalne važnosti za zaštitu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, proizilazi iz odredbe čl. 8 Evropske konvencije, a zaštitu tog prava potvrđuje i bogata i relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava.

“U konačnom, odlukom prethodne vlade, kojom je slijedila odluke NKT-a o objavljivanju imena lica u samoizolaciji, podaci o ličnostima koje su navedene na spisku su učinjeni dostupnim javnosti bez njihove izričite saglasnosti, čime je grubo povrijeđeno pravo koje se štiti čl. 13 st. 1 tač. 1 i 3 i st. 2 Zakona o zaštiti ličnih podataka, kojim se jasno propisuje da se posebne kategorije ličnih podataka mogu obrađivati samo uz izričitu saglasnost lica, kada je obrada ličnih podataka neophodna radi otkrivanja, prevencije i dijagnostifikovanja bolesti i liječenja lica, kao i radi upravljanja zdravstvenim službama, ako te podatke obrađuje zdravstveni radnik ili drugo lice koje ima obavezu čuvanja tajne. Ova posebna kategorija ličnih podataka (u koju spadaju i medicinski podaci) posebno označava i štiti radi sprečavanja neovlašćenog prisupa tim podacima”, kazao je Kavarić.

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je odluku Nacionalnog koordinacionog ti jela (NKT) za zarazne bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji od 21. marta ove godine, utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Takva odluka je donijeta na inicijativu NVO Građanska alijansa.

NKT je 21. marta objavio imena osoba kojima su izrečene mjere o obaveznoj samoizolaciji. Vlada je na svom sajtu objavila spisak i redovno ga ažurirala novim podacima, da bi ga potom uklonila. U NKT-u su smatrali da bi se objavljivanjem spiska doprinijelo unapređenju poštovanja mjera samoizolacije, a radi zaštite javnog zdralja.


Dan/SMCG, Podgorica, 14/09/2020