ИЗЈАВА на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески

jorm.gov.mk

Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, залагајќи се за доследно остварување на принципот на отвореност, правото на информирање и слобода на медиумите, укажува дека еден од основните принципи во работењето е транспарентноста и отчетното работење  гарантирани во член 8 од Законот за јавното обвинителство и во Упатството за односи со јавноста.

Медиумите се помош во работењето на јавното обвинителство, бидејќи често од нив се добиваат сознанија за конкретни постапки за извршени кривични дела, но и граѓаните преку нив се информираат за работата на јавното обвинителство.

Јавноста треба и има право да биде информирана за работењето на јавните обвинителства. Поради тоа, во натамошниот период во односот со медиумите, јавните обвинители задолжително да го почитуваат принципот на отвореност и правото на информирање.


https://jorm.gov.mk/iz%d1%98ava-na-%d1%98avniot-obvinitel-na-republika-severna-makedoni%d1%98a-%d1%99ubomir-%d1%98oveski/, ,