Статус и потреба на дописниците во Република Северна Македонија

Во оваа публикација детално е опишан статусот и потребите на дописниците во Република Северна Македонија.


Влијанието на Законот за авторско право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници – практики и препораки

Во оваа анализа, авторите даваат осврт на значењето на авторското право за работата на новинарите, фоторепортертите и медиумските работници преку опис на домашна и странска регулатива, судската практика и ставовите за оваа тематика од релевантни меѓународни политички и граѓански организации.


Компаративна анализа на политичкото огласување во медиумите

Оваа анализа на компаративен начин ја разгледува регулативата за политичкото огласување во медиумите во неколку европски земји и во Македонија. Потребата од оваа анализа произлезе од низа дилеми и прашања кои се наметнаа во Македонија во текот на последниве десетина години, кога политичкото огласување паралелно со државното огласување, масовно се користеа во минатите години како механизам за „купување“ на сервилноста на медумските сопственици.


Показатели за степенот на слободата на медиумите и за безбедноста на новинарите во Македонија

Овој извештај ги презентира резултатите од истражувањето спроведено во рамките на регионалниот проект „Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите”, која се спроведува од националните новинарски здруженија од Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и новинарскиот синдикат од Црна Гора. Овој извештај се надоврзува на основната студија за легислативата, социо-економската и економскополитичката ситуација во однос на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите, кои ги идентификуваа клучните предизвици и препораки за новинарските здруженија и другите чинители. Главната цел на ова трето истражување беше да се идентификуваат новите случувања и да се спореди сегашната состојба на слободата и безбедноста на медиумите со ситуацијата утврдена во 2016 и 2017 година.


„Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници“

Во оваа публикација се дава краток историски осврт на развитокот на авторските права односно еволуцијата на прописите во таа област во Европа и во светот.