Rreth Projektit

Në vitin 2016 Komisioni Evropian komisionoi një projekt Platforma Rajonale e Ballkanit Perëndimor për mbrojtjen e lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve (në tekstin e mëtejmë: WBP) që mblodhi shoqatën rajonale të gazetarëve – Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë (IJAS), Shoqata e Gazetarëve të BH (BHJ), Shoqata Kroate e Gazetarëve (CJA), Shoqata e Gazetarëve të Kosovës (AJK), Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Sindikata e Mediave të Malit të Zi (TUMM). Aksioni u zhvillua në bashkëpunim mes gjashtë organizatave si rezultat i rritjes së kufizimeve të lirive të medias nga shteti në shoqëritë tona, si dhe një deklarate gatishmërie për të trajtuar pozicionin tonë në bashkëpunim. Projekti i lejoi partnerët të formojnë një rrjet joformal dhe të ndërtojnë kapacitetet e tyre për të monitoruar nivelet e lirive të medias dhe sigurinë e gazetarëve, duke rezultuar në një bazë të dhënash online të sulmeve kundër gazetarëve dhe raporteve vjetore kombëtare dhe dy vjeçare rajonale (krahasuese).

Në vitin 2018 projekti vazhdoi me mbështetjen e donatorëve të tjerë, ndërsa në vitin 2020 një projekt i ri trevjeçar u komisionua nga KE. Projekti, i quajtur safejournalists.net, parashikon përfshirjen e Shqipërisë, duke rezultuar në nevojën për të angazhuar dhe trajnuar një studiues i cili do të jetë pika e kontaktit e WBP në Shqipëri. Ai/ajo do të jetë përgjegjës për monitorimin e lirive të mediave dhe sigurisë së gazetarëve, përditësimin e bazës së të dhënave të incidenteve, prodhimin e raportit vjetor dhe pjesëmarrjen në aktivitetet e përgjithshme të projektit kur është e nevojshme. Ndërsa do të hapet një seksion i veçantë në faqen e internetit të safejournalists.net për të përfshirë Shqipërinë, studiuesi do të punojë së bashku me një ekspert online për ta mirëmbajtur atë.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është forcimi i demokracisë pjesëmarrëse në vendet e BP përmes bashkëpunimit rajonal të OSHC -ve profesionale dhe të besueshme dhe angazhimit të tyre në procesin e zhvillimit të politikave përkatëse dhe monitorimin e zbatimit të tyre. Në rastin e Shqipërisë, konsorciumi nuk ka një partner specifik, por do të kontribuojë në përpjekjet kombëtare në lidhje me këtë çështje.

Objektiv specifik: Siguria e gazetarëve dhe liritë e mediave në BB janë përmirësuar përmes forcimit të rolit të anëtarëve të WBP si aktorë të pavarur efektivë dhe të përgjegjshëm në krijimin e politikave përkatëse të mbështetura nga një sektor më i gjerë i OSHC -ve.

Objektivi specifik i projektit është të përmirësojë sigurinë e gazetarëve dhe lirive të mediave në BP përmes forcimit të rolit të anëtarëve të Rrjetit të Sigurt të Gazetarëve si aktorë të pavarur efektivë dhe të përgjegjshëm në krijimin e politikave përkatëse të mbështetura nga një sektor më i gjerë i OSHC -ve.

Kjo do të arrihet përmes:

Forcimit të anëtarëve të SafeJournalists si organizata që përfaqësojnë interesin e anëtarëve të tij dhe sigurojnë të dhëna të besueshme në lidhje me nivelet e lirive të mediave dhe sigurinë e gazetarëve;

Sigurimi i miratimit të zgjidhjeve të anëtarëve të SafeJournalists përmes një fushate të gjerë dhe gjithëpërfshirëse të avokimit të fokusuar në çështjet kryesore dhe lehtësimin e konsultimeve pjesëmarrëse me përfituesit dhe grupet e synuara;

Angazhimi i autoriteteve shtetërore në konsultime dhe bashkëpunim me anëtarët e SafeJournalists në nivel kombëtar.

 

Rezultatet e pritëshme:

Tool Kit për matjen e përparimit në fushën e lirive të medias dhe sigurisë së gazetarëve (baza e të dhënave, raporti i Treguesve, Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve, raporte alternative në lidhje me planet e veprimit, raste studimore);

NJA plotësojnë nevojat e anëtarëve të tyre;

Rrjeti i SafeJournalists është plotësisht funksional, i dukshëm dhe jep rezultate;

Fushata e gjerë që synon informimin e palëve të interesuara përkatëse në lidhje me tendencat dhe çështjet urgjente që lidhen me sigurinë e gazetarëve (dhe liritë e mediave) të nisura për të fituar mbështetje për zgjidhjet e propozuara nga anëtarët e Rrjetit të SafeJournalists;

Së paku 30 organizata të rrënjëve të mobilizuara për të kontribuar në fushatë dhe platformë pjesëmarrëse;

Anëtarët e WBP krijuan lidhje më të forta me OSHC -të kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit;

NJA janë pjesëmarrës në platforma të ndryshme konsultimi;

Autoritetet shtetërore pranojnë modele të konsultimeve pjesëmarrëse të NJA bazuar në përvojën rajonale;

Kostoja totale e projektit është 1.109.126 EUR; 997.770 EUR dhe është mbështetur nga Komisioni Evropian, ndërsa pjesa tjetër do të sigurohet nga partnerët. Koordinatori kryesor i projektit është Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë.

 

 

EKIPI PAS PROJEKTIT

Bojana Laković Konatar
SMCG, project coordinator
E-mail
Dragan Sekulovski
ZNM, project director
E-mail
Borka Rudić
BH Novinari, project coordinator
E-mail
Monika Kutri
HND, project coordinator
E-mail
Tamara Filipović Stevanović
NUNS , project coordinator
E-mail
Vesa Bala
AJK, project coordinator
Blerjana Bino
SafeJournalists expert for Albania