Akti evropian për lirinë e medias: Komisioni ka nisur konsultimet publike

0
97

Më 10 janar, Komisioni Evropian nisi një konsultim të hapur publik mbi Aktin e ardhshëm Evropian për Lirinë e Medias, një iniciativë e rëndësishme e shpallur nga presidentja von der Leyen në fjalimin e saj mbi situatën në Bashkimin në vitin 2021 për të mbrojtur pluralizmin dhe pavarësinë e medias në BE. Kjo pasoi një thirrje për prova të publikuar më 21 dhjetor 2021 që përshkruan objektivat kryesore të nismës, opsionet e mundshme dhe ndikimet.

Nënkryetarja e KE për vlerat dhe transparencën, Věra Jourová, tha: “Media është një shtyllë e demokracisë. Por sot kjo shtyllë po thyhet, me përpjekjet e qeverive dhe grupeve private për të ushtruar presion mbi mediat. Prandaj, Komisioni do të propozojë rregulla dhe masa mbrojtëse të përbashkëta për të mbrojtur pavarësinë dhe pluralizmin e medias. Gazetarët duhet të jenë në gjendje të bëjnë punën e tyre, të informojnë qytetarët dhe t’i mbajnë ata përgjegjës pa frikë apo favorizime. Tani kemi hapur një konsultim të gjerë për të dalë me propozimin më të mirë.”

Komisioneri për Tregun e Brendshëm, Thierry Breton shtoi: “Ne duhet të sigurohemi që mediat evropiane të mbeten të pavarura, inovative dhe të qëndrueshme dhe të funksionojnë pa asnjë ndërhyrje të pajustifikuar në aktivitetet e tyre, qofshin ato private apo publike. Sot ne nisim konsultimin tonë mbi Aktin e ardhshëm të Lirisë së Medias: duam të dëgjojmë pikëpamjet tuaja dhe të eksplorojmë zgjidhjet tuaja për një treg mediatik elastik, i cili u jep qytetarëve informacion të larmishëm dhe të besueshëm.

Konsultimi synon të mbledhë pikëpamjet mbi çështjet më të rëndësishme që ndikojnë në funksionimin e tregut të brendshëm mediatik, duke përfshirë llojet e ndryshme të ndërhyrjeve në media, si dhe tendencat ekonomike. Ai mbulon tre fusha kryesore që kanë të bëjnë me tregjet mediatike, e para fokusohet në transparencë dhe pavarësi (p.sh. shqyrtimi i transaksioneve të tregut mediatik, transparenca e pronësisë së medias dhe matja e audiencës), e dyta në kushtet për funksionimin e tyre të shëndetshëm (p.sh. ekspozimi i publikut ndaj një pluralitet pikëpamjesh, inovacioni mediatik në tregun e BE-së) dhe i treti për shpërndarjen e drejtë të burimeve shtetërore (p.sh. pavarësia e mediave të shërbimit publik, transparenca dhe shpërndarja e drejtë e reklamave shtetërore). Priten gjithashtu reagime mbi opsionet mbështetëse të qeverisjes për Aktin që mund të bazohet në ‘Grupin e Rregullatorëve Evropianë për Shërbimet Mediatike Audiovizuale (ERGA).

Propozimi është vendosur të prezantohet nga Komisioni në tremujorin e tretë të vitit 2022. Konsultimi i hapur publik synon të mbledhë pikëpamje, prova dhe të dhëna nga qytetarët, në veçanti nga gazetarët, mediat (media private dhe publike), akademikët, shoqëria civile , autoritetet publike, bizneset dhe të gjitha palët e interesuara për të ndihmuar Komisionin në formësimin e këtyre rregullave të reja. Të dhënat mund të sigurohen deri më 21 mars 2022 në portalin “Ka thënë fjalën tuaj” (Have your say portal).

SFONDI

Akti Evropian për Lirinë e Medias është planifikuar të miratohet në tremujorin e tretë të vitit 2022, siç thuhet në Programin e Punës të Komisionit 2022. Ai do të bazohet në Direktivën e rishikuar të Shërbimeve Mediatike Audiovizive, e cila përcakton rregullat për pavarësinë e rregullatorëve të medias, promovon transparencën e pronësisë së medias dhe pranon se vendimet editoriale duhet të jenë pa ndërhyrje. Nisma do të fokusohet në eliminimin e barrierave për krijimin dhe funksionimin e shërbimeve mediatike dhe do të synojë krijimin e një kuadri të përbashkët për avancimin e tregut të brendshëm në sektorin e medias, në funksion të mbrojtjes së lirisë së medias dhe pluralizmit në atë treg. Ai do të jetë koherent me përpjekjet e BE-së në promovimin e pjesëmarrjes demokratike, luftimin e dezinformimit dhe mbështetjen e lirisë dhe pluralizmit të medias, siç përcaktohet në Planin e Veprimit për Demokracinë Evropiane. Në veçanti, ai do të plotësojë Rekomandimin e miratuar së fundmi për mbrojtjen, sigurinë dhe fuqizimin e gazetarëve, paketën e propozuar të Ligjit për Shërbimet Dixhitale dhe nismën e ardhshme për të mbrojtur gazetarët dhe mbrojtësit e të drejtave nga proceset gjyqësore abuzive (SLAPP). Akti Evropian për Lirinë e Medias do të shkojë gjithashtu paralelisht me veprimet që lidhen me qëndrueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe transformimin dixhital të sektorit të medias, të kryera në kuadër të Planit të Veprimit për Media dhe Audiovizuale.