Demostat: Tri petine građana ne smatra opravdanim brutalne napade na novinare

0
62
Source/Author: N1

Da televizije sa nacionalnom frekvencijom nisu podjednako otvorene prema partijama na vlasti i partijama u opoziciji smatra 58 odsto građana, a gotovo isti procenat ispitanih ne smatra opravdanim brutalne napade na novinare, pretnje i atake na slobodu medija, pokazuju rezultati novog Demostatovog istraživanja javnog mnenja.

Demostat je Istraživanje obavlo u poslednjim danima aprila i prvim danim maja – od 24. aprila zaljučno sa 4. majem 2023, na reprezentativnom uzorku od 1.600 ispitanika. Sa ispitanicima je obavljen neposredni lični intervju “licem u lice“.

Otvorenost medija prema partijama na vlasti i partijama u opoziciji

Prema nalazima istraživanja koje će u celosti biti objavljeno sutra, tri petine ispitanika primećuje da televizije sa nacionalnom frekvencijom nisu podjednako otvorene prema partijama na vlasti i onhim u opoziciji.

Naime od približno šest ispitanika koji primećuju nejednak odnos pomenutih televizija, petoro ne odobrava takvo ponašanje, dok jedan ispitanik smatra da je nejednak odnos dobar za Srbiju.

Njih 47 odsto smatra da televizije sa nacionalnom frekvencijom nisu dovoljno otvorene za opozicione partije i to je loše, 11 smatra da je dobro što televizije sa nacionalnom frekvencijom nisu dovoljno otvorene za opozicione partije, 17 smatra da su podjednako otvorene za sve partije i to je dobro. Odgovor nije dalo 25 odsto ispitanih.

Značajan je nalaz po kojem četvrtina ispitanika nije bila u stanju da odgovori na pitanje o selektivnom ili ravnopravnom odnosu prema partijama vlasti i partijama opozicije.

Istraživanje je ukazalo i na podatak po kojem 26 posto ispitanika koji su izjavili da su na prošlim izborima glasali za SNS, smatraju da TV sa nacionalnom frekvencijom nisu podjednako otvorene prema partijama vlasti i partijama opozicije i da je to loše za Srbiju, dok 23 odsto isto misli o nejednakom odnosu ali dodaje da je to dobro za Srbiju.

Da se televizije korektno odnose prema svima misli 37 odsto ispitanika, a 14 odsto nema odgovor.

Stav prema napadima na novinare i na slobodu medija

U javnom mnenju naroda dominira stav da nisu opravdani brutalni napadi na novinare, pretnje i ataci na slobodu medija, što misli tri petine ispitanika (59 odsto), a samo šest odsto ispitanika opravdava takvo ponašanje.

Čak 35 odsto ispitanih je dalo odgovor da nisu obavešteni o tome.

Među glasačima SNS-a na prošlim izborima nalazimo devet odsto onih koji opravdavaju napade na novinare i 55 odsto onih koji smatraju da su ti napadi neopravdani, dok 36 odsto ispitanika nema odgovor na ovo pitanje.

Istraživanje je obavljeno u poslednjim danima aprila i prvim danim maja – od 24. aprila zaljučno sa 4. majem 2023, na reprezentativnom uzorku od 1600 ispitanika. Sa ispitanicima je obavljen neposredni lični intervju “licem u lice“.