Rrjeti SafeJournalists i dërgoi një letër kërkese për informacion Enkeled Jotit, Drejtorit të Përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar

  0
  141

  Rrjeti i SafeJournalists i dërgoi një letër, kërkesë për informacion Z. Enkeled Joti, Drejtori i Përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar në lidhje me shqetësimet e tyre që vijnë nga stafi i RTSH, gazetar dhe punonjës të medias lidhur me ndërprerjen e kontratës për rreth 30 punonjës.

  I nderuar zoti Joti,

  Po shkruaj në emër të Rrjetit SafeJournalists, i cili mbledh më shumë se 8200 anëtarë në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë gazetarë nga Shqipëria, ne veprojmë mbi shkeljen e të drejtave të gazetarëve, duke rrezikuar sigurinë e tyre dhe kufizimin e lirive të medias. Ne ndjekim me shumë vëmendje zhvillimet në skenën mediatike në Shqipëri. Ju kemi shkruar më 27 janar 2022 për shkarkimin e gazetarëve në RTSH dhe vlerësojmë reagimin tuaj të menjëhershëm ndaj letrës sonë që na informon (emaili zyrtar, datë 8 shkurt 2022) se asnjë shkarkim i tillë nuk kishte ndodhur në atë kohë.

  Megjithatë, mësuam se rreth 30 punonjës të medias në Ratio Televizionin Shqiptar janë pushuar nga puna aktualisht dhe duam të theksojmë rëndësinë e kryerjes së këtij procesi në mënyrë të tillë që të garantojë respektimin e të drejtave të punës së gazetarëve dhe medias, ndjekjen e një procesi të rregullt ligjor dhe në transparencë të plotë.

  Mësuam se më 23 shkurt 2022, kabineti juaj i është drejtuar Këshillit Drejtues me propozim për ndryshimin e strukturës organizative dhe programore të RTSH-së dhe se Këshilli Drejtues miratoi ndryshimet e strukturës me vendimin nr.9.2022. Do të ishim shumë të interesuar të mësonim për arsyetimin e këtij propozimi dhe kur dhe nëse do të bëhej një analizë e thelluar për të shërbyer si bazë për ndryshimet e propozuara në strukturën dhe programimin e RTSH.

  Kuptojmë se për shkak të këtyre ndryshimeve strukturore dhe programore do të hiqen pozitat e punës rreth 30 punonjës të medias. Megjithatë, ky vendim nr.9/2022 i KD nuk është publikuar ende dhe kuptojmë se që nga data 29.03.2021 vendimet e KD nuk bëhen publike siç parashikohet në nenin 35 të Statutit të RTSH-së miratuar me vendimin nr.98/2016. i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe Programi i Transparencës bazuar në ligjin nr.119/2014 për “E Drejtën e Informimit”. Shfrytëzojmë rastin për të ritheksuar rëndësinë kryesore të garantimit të transparencës së RTSH si transmetues publik në Shqipëri.

  Gjithashtu mësuam se në datën 10 maj 2022, Kabineti juaj dhe Burimet Njerëzore kanë zhvilluar një takim me stafin e RTSH-së për t’i informuar për heqjen e pozicioneve të tyre të punës. Ne e kuptojmë se informacioni për zgjidhjen e kontratës është ofruar krahas ofertës që ata të riaplikojnë për pozicionet e reja. Ne kemi mësuar edhe për letrën zyrtare dërguar stafit të RTSH në datën 16 maj për zgjidhjen e kontratës së tyre.

  Ndërkohë që e kuptojmë nevojën për të ristrukturuar dhe kryer ndryshime programore në RTSH dhe vlerësojmë respektimin e ligjit të medias dhe kodit të punës gjatë caktimit të stafit, ne jemi ende të shqetësuar për procesin e largimit nga puna dhe efektin që ka tek punonjësit.

  Bazuar në Ligjin Nr. 97/2013 për “Mediat Audiovizive në Republikën e Shqipërisë” (Nenet 103 dhe 105) jemi në dijeni të rolit tuaj në drejtimin e administratës së përgjithshme të veprimtarisë së RTSH dhe mbajtjen e përgjegjësisë së saj redaktuese si dhe emërimin dhe shkarkimin e stafit të RTSH. Megjithatë, ne dëshirojmë të ritheksojmë se kjo duhet të bëhet duke garantuar respektimin e të drejtave të punës së gazetarëve dhe mediave, ndjekjen e procesit të duhur dhe në transparencë të plotë.

  Në bazë të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe në interes të publikut, dëshirojmë të mësojmë më shumë nga ju për këtë çështje. A janë pushuar nga puna gazetarët, redaktorët dhe personeli tjetër i medias dhe administrativ, dhe nëse po, sa janë pushuar nga puna, në çfarë kushtesh dhe për çfarë arsye? Gjithashtu, nëse planifikoni ta bëni këtë, ju lutemi informoni publikun, sepse RTSH është një shërbim publik për të gjithë qytetarët që kanë të drejtë të kenë një informacion të tillë dhe arsyet e pushimeve të mundshme.

  Ju lutemi përkujtoni se presionet përmes ligjit të punës dhe të drejtave të gazetarëve në fakt ushtrojnë presion mbi të drejtat profesionale të gazetarëve, duke rrezikuar t’i lënë qytetarët pa informacionin përkatës në interes të publikut.

  Nënshkruar nga

  Shoqata e Gazetarëve të BiH

  Sindikata e Mediave të Malit të Zi

  Shoqata e Gazetarëve Kroatë

  Shoqata e Gazetarëve të Kosovës

  Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë

  Shoqata e Gazetarëve të Pavarur të Serbisë