АНАЛИЗА-ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ НОВИНАРИТЕ И ПОЛИЦИСКИТЕ ОРГАНИ СО ЦЕЛ ПОГОЛЕМА ОТЧЕТНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

    0
    74

    АНАЛИЗА – ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ НОВИНАРИТЕ И ПОЛИЦИСКИТЕ ОРГАНИ СО ЦЕЛ ПОГОЛЕМА ОТЧЕТНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ