Lokalni mediji protiv diskriminacije – Priručnik

    0
    257

    Priručnik za lokalne medije o (ne)diskriminaciji ima za cilj da unaprijedi znanja i olakša profesionalno izvještavanje o ranjivim grupama u Nikšiću, u prvom redu o ženama, Romima i Romkinjama, osobama sa invaliditetom i LGBTI(Q) osobama. Prilikom izrade Priručnika, pošlo se od preporuka nastalih analizom lokalnih medija u Nikšiću, koja je sprovedena 11. jula 2018. godine, korišćenjem Global monitoring metodologije.