Mekanizmat për financimin e mediave në gjuhët e pakicave etnike

    0
    183

    Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat publikojnë përmbajtje në gjuhët e pakicave të ndryshme etnike.

    Diskutimi është organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, me mbështetjen e Projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Liria e Shprehjes dhe Liria e Medias (JUFREX)”.