Zajedno ka boljim medijskim zakonima: Analiza medijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa preporukama za unapređenje

  0
  281

  Polazna studija medijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s preporukama za unapređenje naslovljena Zajedno ka boljim medijskim zakonima nastala je radi identifikovanja problema u zakonodavnoj regulativi koji se negativno reflektuju na slobodu medija i bezbjednost novinara u BiH. Osim na probleme, cilj je ukazati i na konstruktivne inicijative za izmjene i dopune relevantnih zakona, te pozitivne prakse kojima se nastoji unaprijediti zakonodavni okvir u oblasti medija.

  U fokusu studije su zakoni na državnom nivou, uz osvrt na zakone na nižim nivoima i obrazloženje bitnih razlika tamo gdje one postoje. Predmet analize su: Zakon o javnom RTV sistemu BiH, Krivični zakon, Zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava, Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, Izborni zakon BiH (poglavlje 16: Mediji u izbornoj kampanji), Zakon o slobodi pristupa informacijama i Zakon o zaštiti od klevete. Budući da BiH ni na državnom ni na entitetskim nivoima nema zakon koji reguliše transparentnost vlasništva nad medijima, a jedan je od najpotrebnijih zakona za regulisanje medijskog tržišta, predmet analize je Nacrt ovog zakona upućen resornom Ministarstvu početkom 2019. godine.

  Studija je nastala u okviru projekta Unapređenje dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na Zapadnom Balkanu za snažniji civilni sektor, koji provode četiri medijske organizacije iz regiona Zapadnog Balkana. Projekt je dio šireg projekta Zaštita civilnog prostora – Regionalni hub za razvoj civilnog društva, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a realizuje Balkanska mreža za razvoj civilnog sektora (Balkan Civil Society
  Development Network (BCSDN).