ZAŠTITA BEZBEDNOSTI NOVINARA – Analiza slučaja Ilir Gaši i dr. protiv Dragana J. Vučićevića, i dr.

    0
    136

    Poslednjih nekoliko godina situacija u Srbiji se drastično pogoršala kada su u pitanju položaj i zaštita novinara. Nepovoljna klima za razvoj prava na slobodu izražavanja je u velikoj meri rezultat uspona vođenja tzv. „diskreditujućih kampanja“ (eng. smearing campaigns), koje se vode putem medija, koji su, po pravilu bliski vlastima ili se percipiraju kao takve, a koje su kod nas nažalost postale svakodnevica. U ovoj studiji slučaja analiziran je slučaj Illira Gašija i drugih javnih ličnosti protiv kojih je vođena dugomesečna kampanja od strane provladinih medija i to u kontekstu mogućeg procesuiranja, i to zbog krivičnog dela Zabrana diskriminacije iz člana 387 KZ, te nekog dela protiv prava i sloboda građana (na primer Povrede slobode govora i javnog istupanja iz člana 148), ili pak Ugrožavanje sigurnosti.