Zaštita novinara – preporuke za unapređenje regulative

    0
    132

    Ovaj dokument sadrţi niz preporuka za unapreĎenje pravnog okvira i praksi radi dostizanja optimalnog nivoa zaštite novinara. Cilj ovog dokumenta je da u kratkim crtama ukaţe na osnovne pojmove koji su bitni za razumevanje problematike krivično pravne i prekršajno pravne zaštite novinara i da, polazeći od preporuka Analize pruţi odgovarajuća pojašnjenja preporuka, i gde je primenjivo pruţi predloge za eventualno unapreĎenje pravnog okvira. Pored toga, ovaj dokument ima za cilj i da objasni i druge postupke koji su na raspolaganju novinarima (parnični).