RJT statistika napada na novinare od 2016. do kraja oktobra 2023.

0
62
Source/Author: Bezbedni novinari

Ažurirani podaci Republičkog javnog tužilaštva o postupanju ovog organa u slučajevima napada na novinare.

Tokom 2023. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirano je 70 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, i to 4 u januaru, 3 u februaru 7 u martu, 8 u aprilu, 12 u maju, 9 u junu, 8 u julu, 6 u avgustu, 5 u septembru i 8 u oktobru.

U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 5 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 7 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 5 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca;
 • u 4 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji;
 • u 38 predmetu podnet je zahtev za prikupanje potrebnih obaveštenja;
 • u 5 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 18 predmeta, što predstavlja 25,71% ukupnog broja predmeta.

Pregled 2016 – oktobar 2023.

 

U periodu od 01.01.2016. do 31.10.2023. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirano je 516 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja.

Od ukupno 516 predmeta, odluka da nisu ostvarena obeležja nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti doneta je u 203 predmeta (39,34%), dok u 313 predmeta (60,66%) postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo na štetu bezbednosti novinara.

U navedenih 313 predmeta u kojima je ocenjeno da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, preduzete su sledeće radnje:

 • u 83 predmeta (26,52%) je do sada izrečen neki oblik krivične sankcije ili je gonjenje ustupljeno stranoj državi;
 • u 17 predmeta (5,43%) sud je odbio ili odbacio optužni akt ili oslobodio optuženog;
 • u 121 predmeta (38,66%) u toku su dokazne radnje, istraga, postupak međunarodne pravne pomoći ili je u toku glavni pretres pred nadležnim sudom, i
 • u 92 predmeta (29,39%) ni nakon preduzimanja predistražnih radnji potencijalni učinilac nije identifikovan.

Postupanje tokom navedenog perioda

Posmatrajući ukupan broj predmeta (506), koji obuhvata sve događaje poznate javnom tužilaštvu, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 61 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 20 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 1 predmetu maloletni izvršilac je sankcionisan primenom vaspitnog naloga, koja obaveza je u potpunosti izvršena;
 • u 4 predmeta odlukom suda odbijen je optužni akt tužilaštva;
 • u 2 predmeta odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva;
 • u 11 predmeta doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 105 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca;
 • u 96 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države;
 • u 14 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca;
 • u 10 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji;
 • u 97 predmeta podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja;
 • u 92 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 303 predmeta, što predstavlja 58,72% ukupnog broja predmeta.

Detaljni pregled, po prijavljenim i procesuiranim slučajevima, dostupan je na ovom linku.

 

Pregled po godinama

Po izveštajnim godinama, podaci su sledeći:

2022. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirana su 83 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, od toga 3 predmeta su formirana u januaru, 4 u februaru, 9 u martu, 12 u aprilu, 3 u maju, 11 u junu, 5 u julu, 8 u avgustu, 10 u septembru, 5 u oktobru, 8 u novembru i 5 predmeta u decembru.

U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 

 • u 7 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 2 predmeta doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 1 predmetu odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva;
 • u 10 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 21 predmetu doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 4 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca;
 • u 2 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji;
 • u 27 predmeta podnet je zahtev za prikupanje potrebnih obaveštenja;
 • u 9 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmetu, što predstavlja 49,40% ukupnog broja predmeta.

 

2021. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine u javnim tužilaštvima na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja formirano je 87 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 •  u 11 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 1 predmetu izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 2 predmeta doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 19 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 14 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 2 predmeta u u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca;
 • u 1 predmetu u u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji;
 • u 20 predmeta podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja;
 • u 17 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 47 predmeta, što predstavlja 54,02% ukupnog broja predmeta.

 

2020. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine u javnim tužilaštvima na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirano je 60 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 •  u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 4 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 1 predmetu maloletni izvršilac je sankcionisan primenom vaspitnog naloga, koja obaveza je u potpunosti izvršena;
 • u 2 predmeta doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 16 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 8 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca;
 • u 2 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca;
 • u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji;
 • u 9 predmeta podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja;
 • u 9 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan;

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 39 predmeta, što predstavlja 65% ukupnog broja predmeta.

 

2019. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja,  formirana su 63 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 •  u 18 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih jedna u odnosu na maloletnog učinioca;
 • u 4 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 3 predmeta doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka);
 • u 11 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 1 predmetu u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca;
 • u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji;
 • u 1  predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja;
 • u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 50 predmeta, što predstavlja 79,37% ukupnog broja predmeta.

 

2018. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja,  formirano je 57 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 •  u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva;
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 17 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka);
 • u 10 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji;
 • u 1 predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja;
 • u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 39 predmeta, što predstavlja 68,42% ukupnog broja predmeta.

 

2017. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja,  formirano je 38 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 •  u 3 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 1 predmetu odbačen je optužni akt tužilaštva;
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda;
 • u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 5 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države;
 • u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 28 predmeta, što predstavlja 73,68% ukupnog broja predmeta.

 

2016. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja,  formirano je 58 predmeta u vezi sa događajima na štetu lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.10.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 4 predmeta doneta je osuđujuća presuda;
 • u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti;
 • u 2 predmeta sud je odbio optužni akt javnog tužioca;
 • u 10 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave;
 • u 20 predmeta doneta službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • u 1 predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja;
 • u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmetu, što predstavlja 70,69% ukupnog broja predmeta.

Izvor: Bezbedni novinari