Sigurnost novinara je u fokusu petog sastanka Radne grupe za praćenje i izvještavanje o slobodi izražavanja i slobodi pristupa informacija

0
78

Da li su novinari zaista sigurni i adekvatno zaštićeni u Bosni i Hercegovini? Ovo nije pitanje samo medijskih profesionalaca; odjekuje kao društveno pitanje koje nas sve dotiče.

Na petom sastanku Koordinacijske radne grupe za praćenje i izvještavanje o slobodi izražavanja i slobodi pristupa informacija u Bosni i Hercegovini, koji je okupio predstavnike i predstavnice ključnih institucija širom države, entiteta i Brčko Distrikta, kao i nezavisnih tijela i civilnog društva, zajednički cilj je bio da se adresira ovo pitanje kroz prizmu njihovih mandata praćenja i izvještavanja.

Koristeći pažljivo razvijene Smjernice za izvještavanje kao temelj, Radna Grupa, uz podršku eksperata Vijeća Evrope, započela je rad na prvom segmentu Pilot izvještaja, koji istražuje sigurnost i zaštitu novinara. Dodatno, učesnici su informisani o Kampanji Vijeća Evrope ’Novinari su bitni’, podstičući diskusije o potencijalnim sinergijama i saradnji.

Ova aktivnost je podržana kroz projekat ‘Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti slobode izražavanja i informisanja u Bosni i Hercegovini (EFEx)’ koji implementira Vijeće Evrope, a finansira Švedska, kroz Švedsku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).