Koalicija za slobodu medija: Predlozi vlade značajno odstupaju od Medijske strategije i onemogućavaju reformu medijskog sistema

0
73
Source/Author: NUNS

Koalicija za slobodu medija upozorava da poslednje verzije predloga Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima, koje je pripremilo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, značajano odstupaju od Medijske strategije i obesmišljavaju ključne mere oko kojih su se 2020. godine usaglasila udruženja medija i novinara i Vlada Republike Srbije.

Rešenjima koja nudi Ministarstvo u ZJIM, omogućava se nastavak finansiranja medija koji učestalo krše Kodeks novinara Srbije, promovišu nasilje i koriste govor mržnje targetirajući neistomišljenike vlasti. Iako su pre više meseci i sami glasali za član Zakona koji obezbeđuje da podaci Saveta za štampu o kršenju Kodeksa novinara Srbije budu jedan od ključnih kriterijuma za ocenjivanje medija koji konkurišu za ko-finansiranje medijskih projekata iz javnih sredstava, predstavnici Vlade u Radnoj grupi za izradu ovog Zakona u poslednjem momentu pred javnu raspravu obesmišljavaju ovo zakonsko rešenje uvođenjem mogućnosti da, praktično, svaki medij može da osnuje sopstevno samoregulatorno telo i izdaje potvrde o poštvanju Kodeksa.

Tekstom predloga ZEM, suprotno ciljevima Medijske strategije kao dokumenta koji definiše politiku Vlade u oblasti medija, odustaje se od izbora novog saziva Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, i praktično omogućava nesmetan nastavak rada sadašnjeg Saveta REM-a. Pored toga što postojeći članovi Saveta ne ispunjavaju uslove za članstvo u tom telu kako ih definiše novi predlog Zakona, brojni domaći i međunarodni izveštaji već godinama označavaju Savet REM kao kritičnu tačku u selektivnoj i neefikasnoj medijskoj regulaciji.

Suprotno praksi koja je primenjena kada je reč o ostalim nezavisnim mehanizmima, poput Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Vlada insistira na očuvanju REM u sistemu državne uprave i tako nastavku nedozvoljene kontrole nad radom organa koji bi trebalo da predstavlja nezavisno i samostalno regulatorno telo.

Iz nerazumljivih razloga, predstavnici Vlade odbijaju da usvoje obavezu Saveta REM-a da donese Kodeks rada članova Saveta, koji bi onemogućio dosadašnju praksu zloupotrebe ove institucije i samovolje u (ne)odlučivanju.

Iako je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskom Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama bio jedan od ključnih razloga za izmene ZEM-a, ova direktiva nije dosledno reflektovana u predlogu novog Zakona, posebno u vezi sa odredbama koje uređuju slobodu prijema i reemitovanja.

Dalje, predlogom novog Zakona, onemogućena je građanska i sudska kontrola rada REM-a, a organizacijama koje upućuju prijave zbog ponašanja pružalaca medijskih usluga uskraćuje pravo da zaštite javni interes u oblasti informisanja.

Uz cinično obrazloženje da se pitanjem funkcionerske kampanje ne bavi Medijska strategija, već radna grupa za unapređenje političkog procesa, Vlada je odbila da usvoji preporuke ODIHR koje se odnose na medijsko pokrivanje funkcionerske kampanje.

Konačno, u oba zakona Vlada je u poslednjem trenutku unela istovetan član koji omogućava povratak države u vlasništvo nad medijima i naknadno legalizuje trenutno vlasništvo Telekoma Srbija u medijima, koje je u suprotnosti sa važećim zakonima. Na ovaj način Vlada poništava dosadašnju medijsku reformu i donosi rešenja suprotna Medijskoj strategiji koja nalaže okončanje privatizacije medija.

Napominjemo da Koalicija već pune dve godine učestvuje i delegira svoje članove u radne grupe za izmenu medijskog zakonodavstva, kao i da smo vrlo konstruktivno i u zadatim rokovima slali svoje predloge, primedbe i komentare, a sve u svrhu poboljšanja stanja u medijskom sistemu, te unapređenju medijskog pluralizma i prava na javno informisanje.

Predstavnici Koalicije učestvovali su na svim sastancima nove radne grupe u periodu od novembra 2022. do aprila 2023. godine, kada svaka komunikacija od strane novog ministarstva prestaje na više od tri meseca. U prethodnom periodu predstavnici Koalicije učestvovali su i u radu radnih grupa za izradu Medijske strategije i za monitoring njene implementacije.

Primedbe Koalicije na ova zakonska rešenja u potpunosti su usklađene sa aktuelnom Medijskom strategijom koja je svojevremeno dobila podršku i bila usvojena od strane Vlade Srbije. Strateški dokument je usklađen sa Direktivom o audio-vizuelnim medijskim uslugama (AVMSD) te važan korak unapred u EU integracijama.

Smatramo da rešenja ponuđena od strane Koalicije doprinose rešavanju suštinskih i strateški važnih pitanja. Uz to, ona nude i inovativna rešenja u vezi sa javnim informisanjem i medijskim pluralizmom, naročito u digitalnom prostoru u kom se promovišu vrednosti novog promišljanja regulatornog i samoregulatornog okvira za rad medija, te učvršćuje položaj nezavisnih regulatornih tela.

Koalicija za slobodu medija smatra da ne postoje uslovi za ispunjenje Medijske strategije niti uslovi za neophodne reforme u medijskom sistemu ukoliko Vlada ostane pri svojim zakonskim predlozima.

Takođe, ukoliko javna rasprava o medijskim zakonima počne bez navedenih ključnih odredbi, Koalicija neće moći da podrži ovakve predloge i kroz javno zagovaranje će tražiti podršku za svoje stavove.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija.