Bosna i Hercegovina: Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana za 2022. godinu

  0
  163

  Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB–JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja svog posla. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana se primarno oslanja na istraživačke dokaze koje su prikupili i analizirali partneri u platformi SafeJournalists.net u skladu sa rigoroznom istraživačkom procedurom.

  Prikupljeni podaci o različitim dimenzijama kompleksnog koncepta „sigurnosti novinara” kvantifikovani su i grupisani u kompozitni indikator Indeks sigurnosti novinara, kako bi se pratile promjene u sedam država Zapadnog Balkana tokom vremena. Na osnovu istraživačkog materijala, devet članova Savjetodavnog panela iz svake od zemalja procjenjuje situaciju i dodjeljuje
  bodove za svaki od 19 indikatora u okviru sljedećih dimenzija:

  (1) Pravno i organizacijsko okruženje – postojanje i primjena zakonskih garancija relevantnih za sigurnost novinara;
  (2) Prevencija – postojanje i primjena različitih preventivnih mjera koje imaju direktan utjecaj na zaštitu i sigurnost novinara;
  (3) Proces – postupanje državnih institucija i javnih zvaničnika prema novinarima i efikasnost krivičnog i građanskopravnog sistema koji se odnosi na istrage prijetnji i nasilja nad novinarima;
  (4) Stvarna sigurnost – incidenti i slučajevi raznih oblika prijetnji i djela nasilja nad novinarima i medijima.

  Prva (pilot) godina za razvoj konceptualnog okvira i metodologije za bodovanje, agregiranje i izračunavanje Indeksa bila je 2020. Ovaj izvještaj se odnosi na stanje u Bosni i Hercegovini u 2022. godini i predstavlja poboljšanja ili pogoršanja situacije u vezi sa četiri dimenzije, uzimajući u obzir procjenu za 2021 godinu. Više detalja o teoretskom okviru i postupku izrade i proračuna Indeksa sigurnosti novinara Zapadnog Balkana i svih izvještaja zemalja možete pronaći na https://safejournalists.net/safety-index/.

  Cijeli izvještaj je dostupan ovdje: Index 2022 BiH-BiH