Indeksi i qëndrueshmërisë së medieve

    0
    196

    Raporti analizon situatën e indeksit të qëndrueshmërisë së mediave në Kosovë, përmes 5 objektivave: 1) LIRIA E FJALËS; 2) GAZETARIA PROFESIONALE; 3) SHUMËLLOJSHMËRIA E LAJMEVE; 4) MENAXHIMI I BIZNESIT; 5) INSTITUCIONET PËRKRAHËSE.

    Ofron shembuj statistika lehtë të kuptueshme dhe ilustrime, si dhe informata të përgjithshme të strukturuara mirë lidhur me situatën e përgjithshme që ndikon në media.