Savet Evrope: Sloboda izražavanja i kleveta

    0
    147

    U ovoj studiji istražena je obimna praks a Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na slobodu izražavanja i klevetu. Studija započinje razjašnjavanjem koncepta klevete i pozicioniranjem klevete u odnosu na slobodu izražavanja i javnu raspravu. Njome se objašnjava to da zakoni o zaštiti od klevete koji su preterano zaštitnički u pogledu zaštite interesa ugleda i kojima se obezbeđuju dalekosežni pravni lekovi ili sankcije mogu imati negativan, odvraćajući efekat na slobodu izražavanja i javnu raspravu. Načelo proporcionalnosti u pogledu zakona o zaštiti od klevete i njihove primene zbog toga je veoma važno kada je reč o sprečavanju takvog negativnog efekta.