Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve [Kosova 2017]

  0
  310

  Ky raport është vijueshmëri e studimit bazë, i cili ka paraqitur në mënyrë më të gjerë situatën e
  legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike dhe politike në lidhje me lirinë e mediave dhe sigurinë
  e gazetarëve dhe ka identifikuar sfidat kryesore dhe rekomandimet për asociacionet e gazetarëve
  dhe hisedarë të tjerë.