AGK: KPM-ja nuk ka ofruar argumente bindëse për të ndryshuar Kodin Etik

0
315
Source/Author: Association of Journalists of Kosovo

PRISHTINË, 05.02.2020 –  Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, ndonëse me vonesë,  ka pranuar përgjigje nga Komisioni i Pavarur për Media (KPM), lidhur me shqetësimet e ngritura ditë më parë rreth propozimit të KPM-së për ndryshimin e Draft Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuele në Republikën e Kosovës dhe Draft Rregullores për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audio dhe Audiovizuele.

AGK së bashku me juristen e medieve Flutura Kusari vlerësojnë se të dyja dokumentet përmbajnë nene problematike të cilat cënojnë lirinë e shprehjes së gazetarëve dhe lirinë e medias. Në veçanti, ne jemi të shqetësuar me Draft Kodin e Etikës i cili rikthen ndalimin e raportimit nga gjykatat. Ju rikujtojmë që Kodi i Etikes i vitit 2010 e ndalonte në tërësi raportimin nga gjykata. Kodi i Etikës i viti 2016, që është ende ne fuqi dhe është hartuar me ekspertizë ndërkombëtare, kishte eliminuar nenet që pengonin raportimin nga gjykatat. Me Draft Kodin e Etikes, KPM ka rikthyer ndalimin e raportimit nga gjykatat.

Ne po ashtu vazhdojmë të kemi shqetësime për disa nga nenet e propozuara në Draft Rregullore.

Në letrën e KPM-së, të nënshkruar nga kryeshefi ekzekutiv i saj Luan Latifi, nuk janë ofruar argumente të mjaftueshme ligjore që do të arsyetonin ndryshimin e Kodit të Etikës apo Draft Rregullores. Letra si e tillë nuk ofron referencë të rasteve konkrete të shkeljeve etike në media të monitoruara nga KPM-ja, të cilat raste do të dëshmonin që mediat nuk kanë mundur të mbahen përgjegjëse për shkak të mungesës së bazës ligjore.

Tutje, mbetet ende e paqartë nëse KPM ka bërë ndonjë analizë ligjore – si lloj vlerësimi ex-post për të vlerësuar objektivat, efektet e ndërmarra, kostot dhe përfitimet – e akteve nënligjore në fuqi. Ajo po ashtu nuk tregon se në cilat standarde ndërkombëtare është bazuar kur ka propozuar ndryshimet ligjore dhe po ashtu  KPM-ja pranon që nuk ka kërkuar ekspertizë ligjore ndërkombëtare, të cilën mekanizëm e ka në dispozicion.

Në një situatë të tillë,  kur kemi mungesë të argumenteve ligjore bindëse nga ana e KPM-së,  aktet nënligjore të përmendura më sipër,  sipas nesh nuk duhet të amandamentohen duke u nxituar. Ndryshimet ligjore siç janë propozuar aktualisht – të kundërshtuara fuqishëm edhe nga organizatat kryesore të shoqërisë civile – do të cënojnë seriozisht lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave në Kosovë.

AGK së bashku me znj.Kusari, sigurojmë KPM  që do të angazhohemi në konsultimet publike të akteve nënligjore të KPM-së në rastet kur ne pajtohemi në parim me qëllimin e akteve nënligjore. Po ashtu kërkojmë  nga KPM-ja që të iniciojë vlerësim ex-post të akteve nënligjore për të identifikuar efektet e akteve nënligjore, problemet eventuale të zbatimit dhe aspektet që duhet të rishqyrtohen.

Të bashkangjitur e gjeni përgjigjen e KPM-së dhe  qëndrimin e AGK-së.

Në bazë të përgjigjeve të ofruara nga Zyra Ekzekutive e Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM- Përgjigje në lidhje me ndryshimet e propozuara në Kodin e Etikës), lexoni letrën me qëndrimin tonë në lidhje me ndryshimet e akteve nënligjore (Qendrimi-i-AGK_së).