Напредно пребарување извештаи

Пол
Тип на медиум
Година на инцидентот
Тип на инцидент
Од кого
Јавниот обвинител
Судството
Правен резултат

 

Закана по живот и тешки телесни повреди Вербални и пишани закани кон телесниот интегритет, вклучувајќи и смртни закани, упатени директно или преку трето лице, преку електронска или директна комуникација. Заканите можат да бидат имплицитни или експлицитни и да опфаќаат закани за убиство кон семејствата на новинарите, нивните колеги или на изборите.
Останати закани спрема новинарите Закани кои вклучуваат надзор или следење, вознемирувачки телефонски повици, произволно судско или административно вознемирување, агресивни изјави од страна на јавни службеници или други форми на притисок кои можат да ја загрозат сигурноста на новинарите во обавувањето на нивната професионална дејност.
Напади врз новинарите Нападите можат да вклучуваат физичка или психичка повреда, киднапирање, упад во стан/канцеларија, одземање на опрема, притвор, обид за убиство, итн.
Убиство на новинари

 

Вклучени се сите видови на убиства.
Закани упатени спрема медиумските куќи и организации

 

Вербални или писмени закани за напади врз имотот или вработените во медиумите упатени директно или преку трети лица по електронски пат или преку директна комуникација. Тие можат да бидат имплицитни или експлицитни и да опфаќаат упатување / алудирање на одредена медиумска куќа или вработените таму.
Напади врз медиумските куќи и организации

 

Напади врз имотот на медиумските куќи и организации, нивните вработени, одземање на опремата, агресивни изјави од страна на службениците, итн.