СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за...

0
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2020

14 Напади врз новинарите 14 Бодежи врз демократијата

0
Слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање наспроти безбедноста на новинарите се нераскинливо поврзани теми, кои задираат во најзначајните пори на новинарството. Тие, всушност,...

AНАЛИЗА: КАКО ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО ВЛИЈАЕ ВРЗ РАБОТАТА НА МЕДИУМСКИТЕ...

0
Авторското право се смета за едно од најважните права во остварувањето на професионалната должност на новинарите и генерално на медиумските работници, кои преку својата...

Подобрување на безбедноста на новинарите преку измена на кривичниот законик

0
Целта на анализата е да им помогне на новинарите и медиумските работници, на судиите, на обвинителите, на адвокатите и на Министерството за правда за...

Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на...

0
Новинарските здруженија од пет земји од Западен Балкан (Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Косово и Србија), со поддршка на Европската комисија, во 2016...

Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety in...

0
Indicators of the degree of media freedom and the safety of journalists 2019

Насоки за безбедно и професионално известување за коронавирусот (COVID-19)

0
Публикацијата, во првиот дел, нуди насоки за етичко, професионално и одговорно известување за коронавирусот во услови на светска пандемија. Во таа насока, обезбедени се...

Статус и потреба на дописниците во Република Северна Македонија

0
Во оваа публикација детално е опишан статусот и потребите на дописниците во Република Северна Македонија.

Влијанието на Законот за авторско право и сродните права врз работата...

0
Во оваа анализа, авторите даваат осврт на значењето на авторското право за работата на новинарите, фоторепортертите и медиумските работници преку опис на домашна и...

Компаративна анализа на политичкото огласување во медиумите

0
Оваа анализа на компаративен начин ја разгледува регулативата за политичкото огласување во медиумите во неколку европски земји и во Македонија. Потребата од оваа анализа...

Показатели за степенот на слободата на медиумите и за безбедноста на...

0
Овој извештај ги презентира резултатите од истражувањето спроведено во рамките на регионалниот проект „Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите...

„Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата...

0
Во оваа публикација се дава краток историски осврт на развитокот на авторските права односно еволуцијата на прописите во таа област во Европа и во...