ЗА ПРОЕКТОТ

  0
  1875

  Во 2016 година, Европската комисија ја одобри Регионалната платформа за Западен Балкан за застапување за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите (во натамошниот текст:), која ги обедини новинарските здруженија од регионот – Независното здружение на новинари на Србија (НУНС), Здружението на новинарите на Босна и Херцеговина (БХН), Хрватското здружение на новинари (ХНД), Здружението на новинарите на Косово (АГК), Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Синдикат на медиумите на Црна Гора (СМЦГ). Акцијата беше развиена во соработка со шест организации како одговор на зголемените ограничувања на медиумските слободи од страна на државите во нашите општества и како изјава за подготвеност да се справиме со нашата позиција. Проектот им овозможи на партнерите да формираат неформална мрежа и да изградат сопствени капацитети за следење на нивото на медиумските слободи и безбедност на новинарите, што резултираше со онлајн база на податоци за напади врз новинари и годишни национални и двегодишни регионални (компаративни) извештаи.

   

  Во 2018 година проектот продолжи со поддршка од други донатори, додека во 2020 година беше поддржан нов тригодишен проект од ЕК. Проектот, наречен safejournalists.net, предвидува вклучување на Албанија, што резултираше со потреба од ангажирање и обука на истражувач кој ќе биде контакт точка на CSB во Албанија. Тој/таа е одговорен за следење на медиумските слободи и безбедноста на новинарите, ажурирање на базата на податоци за инциденти, подготовка на годишен извештај и учество во севкупните проектни активности кога е потребно. Со оглед на тоа што на веб-страницата safejournalists.net е отворен посебен дел кој се однесува на Албанија, истражувачот работи со онлајн експерт за одржување на делот.Главната цел на проектот е да се зајакне партиципативната демократија во земјите од Западен Балкан преку регионална соработка на професионални и доверливи граѓански организации во процесот на развивање релевантни политики и следење на нивното спроведување. Во случајот со Албанија, конзорциумот нема соодветен партнер, но ќе придонесе за националните напори за ова прашање. Специфична цел: Подобрена безбедност на новинарите и медиумските слободи во Западен Балкан, преку зајакнување на улогата на членовите на ЦСБ како ефикасни и одговорни независни чинители во креирањето релевантни политики поддржани од поширокиот сектор на ГО. Ова ќе се постигне преку: ·

   

  Зајакнување на членовите на SafeJournalists како организации кои ги застапуваат интересите на нивното членство и обезбедуваат веродостојни информации за нивоата на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите;

  Обезбедување дека решенијата на членовите на SafeJournalists се одобрени преку широка и инклузивна кампања за застапување фокусирана на клучните прашања и овозможување партиципативна консултација со корисниците и целните групи;

  Ангажирање на владините тела во консултации и соработка со членовите на SafeJournalists на национално ниво.

  Проценети резултати:

  Прирачник за мерење на напредокот во областа на медиумските слободи и безбедноста на новинарите (база на податоци, извештај за индикатори, Индекс за безбедност на новинарите, алтернативни извештаи за акциони планови, студии на случај);

  Националните новинарски здруженија ги задоволуваат потребите на своите членови;

  Мрежата SafeJournalists е целосно функционална, видлива и продуктивна;

  Широка кампања насочена кон информирање на релевантните засегнати страни за трендовите и итните прашања поврзани со безбедноста на новинарите (и медиумските слободи) започната за да се добие поддршка за решенијата предложени од членовите на мрежата SafeJournalists;

  Најмалку 30 основни организации мобилизирани да придонесат во кампањата и партиципативната платформа;

  Членовите на CBS воспоставија посилни врски со националните и меѓународните граѓански организации кои се занимаваат со човекови права и владеење на правото;

  Националните новинарски здруженија учествуваат во различни консултативни платформи;

  Државните власти усвојуваат модели на партиципативно консултации со националните новинарски здруженија врз основа на регионалното искуство.

  Вкупните трошоци на проектот се 1.109.126 евра; 997.770 евра се обезбедени од Европската комисија, а остатокот ќе го обезбедат партнерите. Главен координатор на проектот е Независното здружение на новинари на Србија.