Група новинари спречени да известуваат, Скопје, 14.03.2016

  0
  116
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Сторителот / осомничениот a:0:{}
  Državno odvjetništvo a:0:{}
  Обвинетиот е ослободен (објаснување): a

  Уставниот суд на Република Македонија без никакво објаснување им забрани на новинарите да ја следат седницата на која се оценуваше уставноста на Законот за помилување. Според Деловникот на Уставниот суд седниците може да се затворат за јавност ако тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на земјата, чувањето на државата, службена или државна тајна, заштита на јавниот морал