Misija za utvrđivanje činjenica u Srbiji o medijskoj slobodi i bezbednosti novinara

0
287
Source/Author: EFJ/UNS
Source/Photo: Foto: Skot Grifen

BRISEL, 25.01.2018. – Nakon zabrinutosti o stanju medijskih sloboda u Srbiji koje su iskazale i sprske novinarske i medijske organizacije kao i međunarodne organizacije i institucije, Srbiju je 18. i 19. januara 2018. posetila zajednička međunarodna misija za utvrđivanje činjenica, sastavljena od predstavnika Evropske federacije novinara (EFJ), Međunarodnog instituta za štampu (IPI) i Medijske organizacije za jugoistočnu Evropu (SEEMO).

Zajednička misija se sastala i razgovarala s velikim brojem zainteresovanih strana, uključujući novinare i urednike iz širokog spektra štampanih, radiodifuznih i elektronskih medija, akademicima i akterima civilnog društva, i zvaničnicima srpske vlade, pre svega Predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Misija, koja je privukla značajnu pažnju medija i zvaničnika, otkrila je niz suštinskih izazova za promovisanje slobodnog, nezavisnog i pluralističkog medijskog okruženja u Srbiji.

U očekivanju sveobuhvatnijeg izveštaja misije, predstavnici misije daju sledeće početne preporuke:

1. Bezbednost

Svi organi treba ozbiljno da uzmu slučajeve nasilja i uznemiravanja, prijavljenih od strane novinara, i odmah reaguju naglašavajući potrebu za brzim rešavanjem ovakvih slučajeva na osnovu efikasne i nezavisne istrage. Vlada Srbije mora da preduzme napore za rešavanje ranijih slučajeva nasilja nad novinarima, što je važno ne samo za novinare, koji su bili meta u tim slučajevima, i njihove porodice nego i za borbu protiv nekažnjivosti. U principu, snažno preporučujemo zvaničnicima na svim nivoima vlade Srbije da pošalju jasan signal – bez ikakvih uslova – kojim osuđuju sve napade na novinare.

2. Državni angažman sa medijima

Brojni novinari i urednici, s kojima je misija razgovarala, izrazili su zabrinutost za ono što su opisali kao sve teže okruženje za kritičko novinarstvo, koje delom podstiču posebno neprijateljske zvanične reakcije na kritičko i istraživačko novinarstvo. Zvaničnici srpske vlade na svim nivoima moraju da se uzdrže od akcija, uključujući i verbalno uznemiravanje, koje imaju efekat delegitimacije kritičkih novinara i njihovog rada. Zvaničnici moraju da pošalju jasne signale da novinari imaju pravo da istražuju aktivnosti onih koji su na vlasti.

Srpski zvaničnici na svim nivoima moraju da pokažu poštovanje za medijski pluralizam i medijsku nezavisnost. Zvaničnici treba da usvoje nediskriminatorni pristup interakciji s medijima, angažujući se sa svim medijima na jednakim osnovama. Programi za javno finansiranje medija – posebno na lokalnom nivou – moraju da se obavljaju transparentno i nezavisno i u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

3. Medijska strategija

Pozivamo Ministarstvo kulture da osigura da se javna rasprava o novoj Medijskoj strategiji odvija na transparentan i vidljiv način i van mreže i na njoj, kao i širom zemlje. Mora se ostaviti dovoljno vremena kako bi se obezbedila rasprava o predlogu i mora postojati odgovarajući poziv za intervencije i amandmane, kao i za ozbiljno razmatranje takvih intervencija i amandmana. Stavovi onih koji su napustili Radnu grupu moraju da se priznaju.

4. Društveni dijalog

Po mišljenju EFJ, pristojni uslovi rada, ostvareni kroz kolektivne ugovore, preduslov su obavljanja novinarskog rada. U tom smislu, EFJ poziva na poboljšanja u oblasti društvenog dijaloga ili na njegovo uvođenje tamo gde on nedostaje. EFJ navodi da postoji ogromna potreba za izgradnju infrastrukture sa fulkcionalnim organizacijama i institucijama, koju treba da podržava program izgradnje kapaciteta.

5. Pristup informacijama

Državni organi moraju da poštuju pravo novianara na pristup javnim informacijama i moraju blagovremeno da reaguju na takve zahteve. Dugo čekanje na dokumente ima ozbiljan negativan uticaj na novinarski rad u praksi.

6. Ombudsman

Preporučujemo klasifikovanje novinarstva i medija kao posebnog pitanja za insitituciju nacionalnog Ombusmana – nezavisnog državnog tela čiji je zadatak promovisanje i zaštita prava građana – kako bi mu se omogućilo da se uspešnije bavi žalbama i problemima u vezi s novinarstvom i medijima.

7. Definicija novinara

Kako se ne bi ograničavala sloboda štampe i kako bi se podržala zaštita izvora, zajednička misija upozorava i medijske zainteresovane strane i vlasti protiv uvođenja posebne definicije ko je novinar sužavanjem sadašnjeg razumevanja.

8. Radna grupa o bezbednosti

Međunarodna misija smatra da je formiranje radne grupe o bezbednosti novinara važan signal namera Srbije da se ozbiljno bavi problemom bezbednosti. U svetlu ovog, pozivamo članove grupe – predstavnike medija, policije i javnog tužilaštva – da započnu dijalog s ciljem revitalizacije ovog važnog napora, ako je potrebno uz podršku nezavisnog moderatora. Uzajamno razumevanje je od ključnog značaja za ostvarivanje konkretnog napretka.

9. Savet za štampu

Pozivamo sve medije i novinare da se pridruže Etičkom kodeksu novinarstva Srbije i da poštuju samoregulatorno telo Savet za štampu, uključujući i Žalbenu komisiju Saveta i da objavljuju odluke Saveta u skladu sa svojim propisima. Smatramo da je Savet za štampu instrument od ključne važnosti za uzdizanje etičkih i profesionalnih standrada  novinasrtva u Srbiji. Nacionalne i međunarodne institucije treba da pruže punu podršku ovom telu.

Apelujemo na sve medije, medijska udruženja i novinare u Srbiji da poštuju u svakom trenutku profesionalne i etičke standarde u svom radu i svakodnevnoj komunikaciji.

Naš je stav da će ispunjavanje ovih preporuka, koje su zajedničke ukoliko nije drugačije naznačeno, doprineti boljem okruženju za novinarstvo u Srbiji, u kojem novinari mogu da obavljaju svoj posao – uključujući i istrage o aktivnostima onih koji su na vlasti – bez uznemiravanja, napada, pretnji i kampanja ocrnjivanja.

Naglašavamo, takođe, da demokratija cveta onda kada i slobodno i nezavsino novinarstvo napreduje.

Skot Grifen             Mogens Bliher Bjeregord                    Oliver Vujović

    IPI                                 EFJ                                             SEEMO