Specijalni izvjestioci UN: Brine objavljivanje spiska ljudi u samoizolaciji

0
271
Source/Author: SMCG

PODGORICA, 10.07.2020. – Specijalni izvjestioci Ujedinjenih nacija o pravu na fizičko i mentalno zdravlje, pravu na privatnost i pravu na slobodu mišljenja i izražavanja poslali su 8. maja pismo Vladi Crne Gore i izrazili zabrinutost zbog javnog objavljivanja na internet stranici Vlade spiska imena, prezimena i adresa osoba kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji od 14 dana zbog koronavirusa, saopštili su iz Akcije za ljudska prava (HRA)

Kako su kazali, iako je zatraženo dodatno izjašnjenje Vlade o određenim spornim pitanjima – ona nije odgovorila u predviđenom roku od 60 dana.

“Pitanja izvjestilaca upućena Vladi odnose se na: pojašnjenje pravnog osnova u domaćem pravu za objavljivanje ličnih podataka osoba u samoizolaciji, neophodnost i proporcionalnost preduzetih mjera, mjere koje su preduzete da se spriječi širenje objavljenih podataka od strane privatnih aktera, mjere koje su preduzete da se spriječi stigmatizacija osoba čiji podaci su objavljeni i prijetnje koje bi te osobe mogle da prime, mjere koje su preduzete da se razmotri mišljenja osoba oboljelih od koronavirusa o objavljivanju spornih ličnih podataka, kao i mjere koje su preduzete da se obezbijede efikasni pravni ljekovi osobama čija je privatnost povrijeđena”, saopštili su iz HRA.

Kako piše u saopštenju, specijalni izvjestioci su u pismu Vladi izrazili zabrinutost da postupak Vlade predstavlja kršenje prava na privatnost i prava na zdravlje, suprotan međunarodnim obavezama Crne Gore koje proističu iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Takođe je izražena zabrinutost da je povrijeđen i koncept “informisane saglasnosti” pacijenta, koji podrazumijeva da pacijent mora da bude informisan i uključen u proces donošenja odluka o svojoj zdravstvenoj zaštiti.

“Specijalni izvjestioci su ukazali da im se čini da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ne pruža odgovarajuće opravdanje da se odstupi od zahtjeva iz istog zakona, koji propisuje da se obrada ličnih podataka može vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti osoba čiji se lični podaci obrađuju. Takođe, izrazili su i zabrinutost da Vlada nije pružila odgovarajuće opravdanje da je sporna mjera bila pogodna za postizanje utvrđene svrhe zaštite života i zdravlja i da manje restriktivne mjere, kojima bi se zaštitili životi i zdravlje građana, nisu bile dostupne. Na kraju, izražena je zabrinutost zbog stigmatizacije kojoj su na ovaj način izloženi ljudi i djeca čiji su identitet i adresa objavljeni, a koja je mogla da dovede do prijetnji njihovoj bezbjednosti”, piše u saopštenju HRA.