PODGORICA, 05.08.2021. – Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija nedavno je ponovo pozvalo vlasnike medija da pristupe procesu evidencije, koja je predviđena Zakonom o medijima usvojenim u julu prošle godine. 

Zakon o medijima članom 9 stav 1 predviđa obavezu Ministarstva da vodi Evidenciju medija.

Ukoliko se ostvari namjera zakonodavca, Crna Gora bi mogla po prvi put da dobije jedinstvenu bazu svih medija koji posluju u državi.

Do sada je ta evidencija bila samo parcijalna, jer je Agencija za elektronske medija vodila bazu podataka o online i elektronskim medijima, dok je evidentiranje štampanih izdanja bilo prepušteno ministarstvu nadležnom za oblast medija, i upravo ti podaci nikad nisu bili javno dostupni.

Namjera Zakona je da svako pravno i fizičko lice ima pravo uvida i pravo na izvod iz Evidencije.

“Shodno garancijama zaštite medijskog pluralizma, cilj Evidencije medija je da se na jednom mjestu transparentno predstave osnovni podaci o medijima. Prijavu za upis u Evidenciju podnosi osnivač ili ovlašćeno lice. Uz prijavu za upis podnosi se akt o osnivanju i rješenje organa nadležnog za registraciju”, navode iz Ministarstva u ponovljenom pozivu, koji je prvi put upućen u martu.

Zakon ne predviđa kazne ukoliko mediji ne pristupe procesu.